Regulamin Sekcji Project Reality

 1. Podział na piony organizacji sekcji. Sekcja dzieli się na poszczególne piony.
  1. Pion Dowodzenia
   • CiagneTaczki (Dowódca sekcji)
   • VTRaptor (Zastępca dowódcy)
   • Tyberian
  2. Pion Oficerski
  3. Pion Operatorów
  4. Pion Rekrutów
 2. Stopnie w sekcji oraz zakres ich obowiązków.
  • Dowódca - Gracz stanowiący władzę w sekcji Project Reality, w jego obowiązkach leży organizowanie i nadzorowanie rozgrywek, rekrutowanie nowych graczy i dzielenie się swoim doświadczeniem z operatorami sekcji.
  • Oficer - Gracz którego zadaniem jest wspomaganie pionu dowodzenia. Ma prawo rekrutacji nowych rekrutów.
  • Podoficer - Gracz który wykazuje się ponad przeciętnymi umiejętnościami w dowodzeniu, zaczyna nabierać doświadczenie w tym zakresie.
  • Operator - Pełnoprawny gracz sekcji Project Reality.
  • Rekrut - Gracz na okresie próbnym, starający się o stopień pełnoprawnego operatora sekcji.
 3. Rozgrywki.
  1. Rozgrywka w tygodniu:
   Każdą rozgrywkę "w wolnym czasie", traktujemy jako trening. Na treningach należy uczyć się od graczy z większym stażem, współpracować i wyciągać wnioski na przyszłość. Tego typu rozgrywki nie muszą być zapowiadane. Ważne, aby osoby chcące grać w danym momencie pojawiły się na TS.
  2. Rozgrywka Niedzielna:
   Co niedziele będą organizowane misje w PR (odpowiednio wcześniej zapowiedziane), na których powinni się zjawić wszyscy gracze sekcji. Tego typu rozgrywka jest bardzo ważnym egzaminem, podczas którego będziecie oceniani przez dowódcę. Pod koniec odbędzie się podsumowanie poszczególnych drużyn, na którym zostaną wyciągnięte wnioski przez dowódcę. Dany gracz może zostać nagrodzony w zależności od zaangażowania oraz umiejętności. Należy liczyć się, że taka misja może trwać nawet kilka godzin. Działamy zespołowo, brak jakiegoś operatora może narazić cały oddział. Staramy się podchodzić do gry na poważnie oraz wczuć się w klimat. Jakiekolwiek działanie na niekorzyść rozgrywki będzie surowo oceniane.
  3. JointOps:
   Rozgrywki polegające na kooperacji z innymi klanami/graczami. Są to zorganizowane mecze, gdzie powinniśmy się wykazać zgraniem i umiejętnościami. Do tego typu rozgrywek będą wybierani operatorzy którzy wcześniej wyrażą chęć udziału w meczu. Rekruci będą brani pod uwagę tylko wtedy gdy nie będzie wystarczającej ilości osób potrzebnej do rozpoczęcia rozgrywki.
 4. Usprawiedliwienia L4
  Wiadomo, że każdemu może coś wypaść, dlatego wprowadziliśmy "usprawiedliwienia". Zgłaszamy je gdy wiemy, że nie będzie nas dłużej niż miesiąc. Brak zgłoszenia grozi wydaleniem z sekcji i wpisaniem na listę zawieszonych.
 5. Rekrutacja.
  Gracz chcący dołączyć do naszej sekcji musi:
  • Posiadać TS oraz sprawny mikrofon,
  • Ukończyć 16 lat,
  • Złożyć podanie
  • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną
  • Odbyć szkolenie
  • Po ukończeniu obu szkoleń przejść egzamin sprawdzający.
  • Nie być w innej sekcji Project Reality
 6. Stopnie w sekcji.
  W sekcji zostały wprowadzone stopnie dowodzenia. Warunki poszczególnego awansu rozpatruje Sztab złożony z Pionu Dowodzenia oraz Pionu Oficerskiego. Aktualne przypisane stopnie dla każdego członka sekcji znajdują się na naszym TS w kanale Sztab. Stopnie obowiązujące w sekcji:
  • Kapitan
  • Porucznik
  • Podporucznik
  • Starszy chorąży
  • Chorąży
  • Młodszy chorąży
  • Starszy Sierżant
  • Sierżant
  • Plutonowy
  • Starszy kapral
  • Kapral
  • Starszy szeregowy
  • Szeregowy
 7. Awans na wyższy stopień.

  Awans można otrzymać za zaangażowanie w rozwój sekcji, aktywność i w wyjątkowych sytuacjach indywidualnej decyzji dowódcy sekcji. Awans można otrzymać za zaangażowanie w rozwój sekcji, doświadczenie, aktywność i w wyjątkowych sytuacjach indywidualnej decyzji dowódcy sekcji. Degradację można otrzymać za szkodliwą działalność na rzecz sekcji, ujemną aktywność oraz przez decyzję dowódcy sekcji. Aktywność jest odnotowywana przy każdej rozgrywce niedzielnej w postaci "+". Znaczący brak zaangażowania powoduje degradację a nawet zawieszeniem w sekcji. Za wyjątkiem szeregowego - nie można spaść z powrotem na rangę rekruta. W takiej sytuacji następuje zawieszenie operatora sekcji, co skutkuje pozbawieniem go wszystkich wcześniejszych przywilejów. Przy każdym awansie ilość plusów jest zerowana. Plusy z poprzedniego miesiąca są przenoszone na aktualny. Zawieszony gracz może starać się o ponowne zaakceptowanie jego podania. Dowódca sekcji może przychylić się do jego prośby, pod pewnymi warunkami. Jeżeli dowódca odrzuca prośbę. Nagminne używanie "L4" może skutkować zawieszeniem bez poprzedniej degradacji. Jest to indywidualnie rozstrzygane przez dowódcę sekcji. Otrzymanie statusu pełnoprawnego operatora sekcji jest równoznaczne z awansem na szeregowego. Minimalne wymagania aktywności potrzebne do uzyskania awansu oraz szczegółowy opis rang:

  • Szeregowy (0x +): Pierwsza ranga sekcji. Ranga pełnoprawnego członka sekcji, możliwość brania czynnego udziału w rozgrywkach wewnątrz sekcyjnych oraz udziału w spotkaniach sekcji, jednak nie ma prawa głosu w podejmowaniu spraw sekcyjnych. Może zachęcać innych graczy do wstąpienia do sekcji.
  • Starszy Szeregowy (3x +): Zakres obowiązków jak u szeregowego.
  • Kapral (5x +): Ranga pełnoprawnego operatora sekcji. Ma obowiązek wywierać presję na niższych stopniem w celu zmotywowania ich do profesjonalnego podejścia.
  • Starszy Kapral (7x +): Kolejna ranga pełnoprawnego operatora sekcji. Zakres obowiązków jak u kaprala.
  • Plutonowy (10x +): Ma możliwość przejścia szkolenia oficerskiego, po jego ukończeniu może dowodzić własnym oddziałem podczas sparingów czy innych rozgrywek. Sprawuje nadzór nad kapralami. Po za nowymi możliwościami zakres obowiązków jak u kaprala.
  • Sierżant (15x +): Awans możliwy tylko po przejściu szkolenia oficerskiego oraz akceptacji przez sztab. Pierwsza ranga instruktorska, jest to zaawansowany i doświadczony operator sekcji, ma obowiązek przeprowadzania szkoleń podstawowych i zaawansowanych nowym rekrutom na rozkaz dowódcy sekcji. Mają możliwość przeprowadzania treningów bądź rozgrywek, po wcześniejszym przedstawieniu zakresu szkolenia dowódcy sekcji. Ma możliwość do wglądu i edytowania tabel aktywności. Po za nowymi możliwościami zakres obowiązków jak u plutonowego.
  • Starszy Sierżant (15x +): Kolejna ranga pełnoprawnego operatora sekcji. Zakres obowiązków jak u sierżanta.
  • Młodszy Chorąży (15x +): Może przeprowadzać treningi i szkolenia operatorom sekcji. Może akceptować nowe podania na rekrutów sekcji oraz przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne. Reszta obowiązków jak u starszego sierżanta, sprawuje nadzór nad sierżantami. Nadzoruje przyszłych podoficerów oraz przeprowadza im szkolenia oficerskie.
  • Chorąży (20x +): Kolejna ranga pełnoprawnego członka sekcji. Zakres obowiązków jak u młodszego chorążego.
  • Starszy Chorąży (25x +): Kolejna ranga pełnoprawnego członka sekcji. Zakres obowiązków jak u młodszego chorążego.
  • Starszy Chorąży Sztabowy (30x +): Najwyższa ranga podoficerska. Może zwoływać zebrania operatorów od sierżanta do starszego chorążego. Sprawuje nadzór nad wszystkimi podoficerami. Zakres obowiązków jak u starszego chorążego.
  • Podporucznik (35x +): Dowództwo sekcji, czuwa nad wszystkimi operatorami sekcji oraz rozlicza ich z wykonywanych obowiązków. Możliwość awansu jedynie przy zebraniu i akceptacji wszystkich oficerów. Razem z wyższymi stopniem i dowództwem podejmują decyzje krytyczne dla całej sekcji. Mogą zwoływać zebrania sekcji.
  • Porucznik (40x +): Kolejna ranga pełnoprawnego operatora sekcji. Zakres obowiązków jak u podporucznika.
  • Kapitan (Dowódca sekcji): Jest tylko jeden dowódca sekcji mianowany przez pion oficerów. Dowodzi on całą sekcją, może wyznaczyć swoich zastępców, którzy otrzymują te same uprawnienia co on. Wszystkie działania podejmują w porozumieniu z nim.